ФНИ вчера, днес,… а утре? (4)

Всички знаят, че бюджетните пари за наука са много малко. Поредната графика на финансирането чрез ФНИ по години, включена в отчета на Фонда за 2015 г. и показана на срещата в Големия салон на БАН от проф. Вайсилов, показва нов остър спад, който като нож се забива в сърцето на всеки родолюбив учен и предизвиква справедливия му гняв. Гневът умело е насочен към този, който „не дава пари“, а не към този, който не ги усвоява. От графиката не се разбира колко милиона лева са загубени безвъзвратно? Какво значение има колко пари се отпускат, след като те не се усвояват. При отпуснати по Годишната оперативна програма (ГОП) 18.4 млн. лв Фондът е усвоил само 6,34 млн. лв, като от тях 3,75 млн. лв са дадени по старите университетски проекти ДУНК и то по начин, който заслужава по-внимателно проучване.  Над един милион пък са административните разходи.

А какво става с ГОП? Ами, тя се „актуализира“ няколко пъти в годината, според това какво е свършил и несвършил Фондът и напомня разписанието на влаковете, което според един стар виц служело само за отчитане на закъснението  им.  Годишната оперативна програма, обявена на интернет страницата на Фонда, както и много други важни документи, няма дата на утвърждаване от министъра. За последната актуализация за 2015 г. научаваме от писмо № 1106-64 от 15. декември. В нея пък е записан срок за обявяване на конкурсите: до 30.11.2015 г.(?!).

Как са си представяли проф. Вайсилов и колегите му от ИС обявяването на конкурс, когато още не са съгласували документите си с Министерството на финансите. На 18.12. 2015 г. в МОН пристига писмо на Министър Вл. Горанов, в което за сетен път отказва да съгласува предложението за нов Правилник. Отхвърля основни пунктове в него, смята, че нов правилник не е необходим и на този етап е достатъчно да се направят само изменения в действащия.  Обяснява, че „цитирането на регламентите и позоваването на тях не означава, че са изпълнени изискуемите условия“, че не могат да бъдат клсирани проекти, които не са съобразени с правилата за държавните помощи, че са необходими мерки за предварителен, текущ и последващ контрол, ред на възстановяване на неправомерно получената помощ и още много прости и очевидни неща, които един човек, претендиращ да е Председател на ИС на Фонда би трябвало да проумее от пръв път. МФ посочва също, „че е необходимо проектьт на правилник да се прецизира в правно-техническо и редакционно отношение съобразно Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове“. Има ли по-засрамваща и унищожителна критика!

Само 4 дена по-късно (на 22. декември) е получено поредното писмо от Министър Вл.Горанов по повод плащанията за старите договори (2008-2011 г.). В него пише, че „Решението на изпълнителния съвет по т. 4 от Протокол № 2 от 25.09.2015 г.   и респективно заключенията на Постоянните научно експертни комисии (ПНЕК) не мога да приема за правомерно, т.к. то не е съобразено със законодателството по държавните помощи. При наличие на мярка за помощ, която не е съгласувана и одобрена по чл. 9 на ЗДП, считам, че Изпълнителният съвет на фонда и ПНЕК нямат функционалната компетентност да потвърждават съответствието с условията на Регламента по отделни проекти“.

Какво всъщност става? Според отчета основната му дейност била да консултира създаването на нов закон и нов правилник. Точно това, което не е основната му работа. За новия закон вижте статията ми във в. „Труд“ и в Mediapool . Фондът разполага със съгласуван правилник, в който МФ е съгласно да внесе промени. Вместо това, назначеният на 31 август ИС с председател проф. Вайсилов започва да пише съвсем нов правилник. Това занимание е безсмислено предвид предстоящите изменения и допълнения в ЗННИ, които очевидно няма да бъдат приети до края на годината, а и да бъдат, няма да има време да бъдат отразени в новия правилнк и съгласувани. С тях трябва да се съгласуват Насоките, Методиката и др. документи. Време няма. Всъщност липсата на време и паниката, че учените ще загубят парите си винаги са били използвани за натиск за непрецизни (много меко казано) действия. А парите не са отивали по назначение.

Инициативата за писане на нов правилник трябва да започне с анализ на състоянието и с Мотиви. Такива няма. Всичко досега е било лошо, а с новия правилник щяло да стане прекрасно. Може да се очаква, че достатъчно мотиви се съдържат в критичните доклади на АДФИ, Сметната палата, Писмата на МФ, Партньорската проверка от Европейската комисия (Policy Suppert Facilities, 2015), Прокуратурата, вътрешните одити и т.н. Там ясно е казано, че Фондът няма капацитет, че няма авторитет и ниво на компетентност, има съмнения за корупция. Препоръчва се увеличаване на контрола, междинните проверки, финансовите одити, синхронизация с режимите за държавна помощ.

В новия правилник виждаме точно обратното. Междинните отчети както научни, така и финансови в двугодишните договори са премахнати. Базовите организации имат право сами да избират одиторите си. Ако ръководителят на договора не хареса финансовия одит, може да възрази. Ще му се назначи друг одитор, чието мнение е окончателно. Ако не е доволен от научната рецензия, ще му се назначи суперрецензент, който докладва направо на вездесъщия ИС не само рецензията си, но и оценката си за Постоянната експертна комисия (ПНЕК). Ако проектно предложение получи две силно различаващи се оценки, то член на комисията привиква двамата оценители и тримата уреждат въпроса.

Най-големият успех на правилника обаче е в това, че Вайсилов не можа да прокара в него невероятната си идея да класира всички български учени в единен списък по някакви негови критерии, в които влиза импакт факторът на списанието на публикацията, разделен на корен квадратен от броя на съавторите, влиза индексът на Хирш на квадрат, разделен на 10 и още много други непознати досега приноси в наукометрията. Повече за „Вайсилов-факторите“ вижте  и тук .

Тук му е мястото да споделя, че голямото забавяне на правилника се дължеше именно на упоритото желание на председателя на ИС да включи тази класация, като за нея създаде и специална комисия. След всяко нейно изваждане от правилника той собственоръчно я слагаше отново. Нормални мотиви за това желание все още не мога да открия. В крайна сметка в правилника бяха включени минимални наукометрични изисквания, за да се избегне включването на силно некомпетентни личности.

Проф. Вайсилов твърди, че конкурс през 2015 г. не бил обявен, защото МОН решило да се изчакат поправките в ЗННИ. Кой, кога и как е взел това решение, кога и как го е съобщил на Фонда и защо не е отразено в ГОП до края на 2015 г. Вместо това, ясно се вижда, че до края на годината Фондът все още е показвал удивително неразбиране на принципни законови положения по правилника.

Всякакво подреждане на учени по квалификация (особено по безумни наукомеНтрични критерии) е не само невъзможно и вредно. Идеята е основно погрешна, защото най-добрите учени трябва да са бенефициенти на Фонда, а не негови началници. То е и безполезно по една проста причина. В целия правилник няма нито една процедура за избор на членове на ИС, научни комисии и т.н. Има единствено процедура по номиниране на кандидати. Но когато за едно място (напр. за физик в ИС) има номинирани 20 или 50 души от всякакви научни организации, университети, научни и професионални съюзи, от групи учени и т.н. то няма никаква яснота кой и как от тях да избере един. Наукометричните показатели на топ-учените в различните физически науки се различават на порядъци. В резултат, процедурата заприличва на избор на жена на султана с конкурс по математика .

Все пак, струва си да видим какви са наукометричните показатели на действащия изпълнителен съвет. Многократно призовавах проф. Вайсилов да ги обяви на страницата на Фонда заедно с кратки биографични данни. Това е и негово задължение по правилника. За последно обеща да го направи на срещата в БАН.

С какво друго се е занимавал Фондът. Има голям брой договори от 2008 до 2012 г., които са сключени незаконосъобразно. Те са класифицирани в един чисто констативен доклад на Фонда, без да се казва до кого е докладът. Това са труповете от безсмислената и обречена война, която Фондът е водил с националното и европейското законодателство, както и с оторизираните български институции.  За съжаление тази война не спря през 2012 г., а продължава и до днес и засяга и конкурса от 2014 г. , в който са участвали и участват и сегашните структури на Фонда – някои в подготовката и провеждането му, други – с неадекватни проекти, а трети с мълчаливото прикриване на нарушенията. Прави впечатление неадекватното самочувствие, с което ИС се захваща с неща, по които няма никакви пълномощия.

Но за това – в следващата публикация. А дотогава със затаен дъх ще очаквам наукометричните показатели на членовете на ИС.

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to ФНИ вчера, днес,… а утре? (4)

 1. flatwood says:

  чл. кор. проф. дфн КОСТАДИН ГАНЕВ (Kostadin Ganev)
  Web of Science: citations 160 (89) h = 6
  Scopus: citations 205 h = 8
  ResearchGate: citations 209 h = 6 (5)
  Google Scholar: not available

  проф. дхн ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ (Georgi Vayssilov)
  Web of Science: citations 2444 (2143) h = 24
  Scopus: citations 2551 h = 25
  ResearchGate: citations 2470 h = 25 (21)
  Google Scholar: citations 3099 h = 28

  проф. дтн ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ (Dimitar Christozov)
  Web of Science: citations 1 h = 1
  Scopus: citations 11 h = 1
  ResearchGate: citations 37 h = 4 (3)
  Google Scholar: citations 139 h = 6

  проф. дтн ИВО ИЛИЕВ (Ivo Iliev)
  Web of Science: citations 25 h = 2
  Scopus: citations 73 h = 4
  ResearchGate: citations 100 h = 5 (5)
  Google Scholar: citations 128 h = 6

  проф, д-р ДИАНА КОПЕВА (Diana Kopeva)
  Web of Science: citations 13 h = 1
  Scopus: citations 34 h = 3
  ResearchGate: citations 57 h = 4
  Google Scholar: citations 195 h = 7

  проф. д-р СТОИЛ ТОДОРОВ (Stoil Todorov)
  Web of Science: citations ? h = ? no data found
  Scopus: citations ? h = ? no data found
  ResearchGate: citations ? h = ? no data found
  Google Scholar: citations ? h = ? no data found

  проф. д-р ГЕОРГИ МОМЕКОВ (Georgi Momekov)
  Web of Science: citations 1051 (939) h = 19
  Scopus: citations 1252 h = 20
  ResearchGate: citations 1382 h = 22 (20)
  Google Scholar: citations 1580 h = 23

  доц. д-р АНЕЛИЯ ЯНЧЕВА (Anelia Iantcheva)
  Web of Science: citations 174 (145) h = 7
  Scopus: citations 241 h = 8
  ResearchGate: citations 339 h = 10 (9)
  Google Scholar: not available

  В скоби са данните коригирани за автоцитати.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.